YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [13] Eski Eser Onarımı [7] Eski Eser Proje Temini [3] Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama [6] Kiralık Gayrimenkuller [1] Satılık Gayrimenkuller [1] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
Vakıf Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu
 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 10 adet 7’nci derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılması için,

T.C. BAŞBAKANLIK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakıf Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 10 adet 7’nci derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılması için, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

GRUPLAR
PUAN TÜRÜ
BÖLÜMLER
KONTENJAN
1.Grup
KPSSP:3
Tarih Bölümü, İlahiyat Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
3 kişi
2.Grup
KPSSP:53
İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonomi Bölümü
5 kişi
3. Grup
KPSSP:107
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü
2 kişi                         
TOPLAM
10 kişi

1- SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek,
Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
- Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 1. Grup için Arapça; 2. ve 3. Grup için İngilizceden en az (B) düzeyinde başarılı olmak,
- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
şartları aranır.
Sınava, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.
 
2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA) veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla 08.10.2012 tarihinden başlayarak 19.10.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılır.
Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 05.11.2012 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 10.12.2012-14.12.2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.
 
3-BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
- Başvuru formu,
- Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
- Mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği            *,
- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği           *,
- KPDS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği*,                   
- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)
* Şahsen yapılacak başvurularda istenilen belgelere aslı gösterilmek suretiyle Genel Müdürlükçe onay verilecektir.
 
4-SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek, Öğrenim Dalları itibariyle aşağıda belirtilen alanlardaki Mesleki Bilgi alt konularından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
Sözlü sınav adayların; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Genel yetenek ve genel kültürü, f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
 
Meslek Gruplarının Alt Konuları:
1.Grup
- Tarih Bölümü Mezunları için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.
- İlahiyat Bölümü Mezunları için: İslam Tarihi, Sosyolojiye Giriş,  Türk İslam Edebiyatı, İslam Felsefe Tarihi, İslam Medeniyet Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, İslam Hukuku, Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi.
-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Lehçeleri.
-Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri.  
2. Grup
 -İşletme, İktisat, Ekonomi Bölümü Mezunları için: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,
3. Grup
-Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Mezunları için: Gayrımenkul Mevzuatı, Sosyal Sorumluluk, Gayrımenkul Değerleme Yöntem ve Uygulamaları, Gayrimenkul Değerleme Raporlama Standartları, Şehircilik ve İmar Uygulamaları, Gayrimenkul Projelerinin Plânlaması, Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Sanatsal ve Tarihsel Varlıkların Değerlemesi
 
5- SINAV YERİ VE TARİHİ:
1- Yazılı Sınav: 15.12.2012 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sonuçlar; Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir.
2- Sözlü Sınav: Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri ayrıca duyurulacaktır.
Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
 
6- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
1- Yazılı sınav konularının ağırlık puanları eşittir.
2- Yazılı ve sözlü sınavların her biri için tam puan 100’dür. Başarılı sayılabilmek için gerekli puan hem yazılı hem de sözlü sınav için en az 70’dir. Yarışma sınavı başarı notu iki notun aritmetik ortalamasından oluşur.
3- Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4(dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
4- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmede Osmanlıca bilen adaylar tercih nedeni sayılacaktır.
Adayların, Vakıf Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı notu sıralamasına göre yapılır.
Sınavda, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.
 
7-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir. Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. İlanen duyurulur.

Başvuru Formu