YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE SOSYAL HİZMETLER KÜLTÜREL FAALİYETLER VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR ESKİ ESER BİRİM FİYAT LİSTELERİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI
 
İhale İlanları
[2] Eski Eser Onarımı [1] Bina Onarımı [7] Kiralık Gayrimenkuller [1] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği
 

20 Ağustos 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28741

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

b) Vakıflar meclisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini,

c) Bölge müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

ç) Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

d) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

e) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5 (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

(2) Ancak, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiyeye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

Başvuru

MADDE 6 (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl 15 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre Ek-1deki formu doldurarak başvuruda bulunurlar.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları

MADDE 7 (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Burs verilme süresi

MADDE 8 (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

Burs verilen öğrencilerin takibi

MADDE 9 (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak ilgili bölge müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Burs başvurusu ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 10 (1) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2deki değerlendirme kriterine göre değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.

(2) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ilin bölge müdürlüğüne ve öğrencinin başvuru esnasında beyan etmiş olduğu mail adresine bildirilir.

(3) Bölge müdürlüklerince öğrenci bursları öğrenciler tarafından bildirilecek banka hesap numaralarına yatırılır.

Özel eğitim yardımı
 
MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilen yıllık burs miktarının beş katını geçmemek kaydıyla muhtaç öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere özel eğitim yardımı yapılabilir.

Bursun kesilmesi ve tahsili

MADDE 11 (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

ç) Süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

Ek-1 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ
BURS YARDIMI BA
ŞVURU FORMU

 

Ek-2 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ
BURS YARDIMI DE
ĞERLENDİRME KRİTERİ
Taşınır Mal Yönetmeliği Mevzuatı
5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Vakıf Genel Müdürlüğü’ne Ait Eserlerde Yapılacak Araştırma ve Çekim İzinlerinin Bölge Müdürlüklerine Devri
Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği
Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancıları veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar
Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Teberukat Eşyası Hakkında Yönetmelik
Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tâbi Olacakları Esaslar
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Yeni)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Evrak ve Haberleşme Yönergesi (Yeni)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yeni ) (Bu Yönetmelik Vakıflar Meclisinin 28.05.2008 tarih ve 339 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Yeni)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Yeni)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Müze Yönetmeliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Alt Mevzuatı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (yeni)
Vakıflar Yönetmeliği (Yeni)
Ek-1 (Vakıf Şube Temsilcilik Açılış/Kapanış Beyannamesi)
Ek-2 (Vakfın 2 ... Yılı Beyannamesi)
Ek-3 (Yurtdışından Yardım/Bağış Alma Bildirimi)
Ek-4 (Yurtdışına Yardım/Bağış Yapma Bildirimi)
Ek-5 (Taşınmaz Mal Bildirimi)
Ek-6 (İktisadi İşletme/Şirket Kurma Bildirimi)
Ek-7 (İç Denetim Raporu)
Ek-8 (Mülhak Vakıflara ait Hesap Cetveli)
Ek-9 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi Hizmeti Başvuru Formu)
Ek-10 (Yoklama Belgesi)
Ek-11 (Muhtaç Aylığı Başvuru Formu)
Ek-12 (Muhtaç Aylığı Değerlendirme Kriteri)
Ek-13 (Muhtaç Aylığı Onayı)
Ek-14 (Yoklama Belgesi)
Ek-15 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Başvuru Formu)
Ek-16 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriteri)
Ek-17 (Sağlık Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Ücretsiz Tedavi Edileceklere Ait Belge)
Ek-19 (Vakıf Temsilcisi Bildirimi (Yeni / Mülhak / Cemaat Vakfı)
Ek-20 (Temsilci Belgesi (Yeni/Mülhak/Cemaat Vakfı)
Ek-21 (Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formu)
Ek-22 (Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Form)