YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[3] Eski Eser Onarımı [6] Kiralık Gayrimenkuller [1] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Yeni İnşaat [1] Hizmet Alımı [1] Düzeltme İlanı [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Sıkça Sorulan Sorular
 
Yeni Vakıfların Listesini Nasıl Temin Edebilirim?
  Türk Medeni Kanununa göre kurulan yeni vakıfların listesi Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresimizde yayımlanmakta olup, bu linkte çıkan arama motoruna vakfın ismini ya da bulunduğu İlin adını yazdığınız taktirde, o isimde ya da o İlde bulunan Yeni Vakıfların iletişim bilgileri ile sıralı listesini temin edebilirsiniz.
Burs Veren Vakıflar Hangileridir?
  Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresinde senetlerine göre Burs veren vakıfların listesi mevcuttur. Bu adresten burs veren vakıfların adres ve telefon numaraları temin edebilirsiniz. Ayrıca burs verilmesi için gereken koşullar burs alacağınız vakıf tarafından belirlenmekte olup, burs verip vermeyecekleri yetkili organ kararı ile belirlenmektedir.
Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar ve Vergi Muafiyeti Tanınma Şartları Nelerdir?
  Vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesini Genel Müdürlüğümüz www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz. Ayrıca; Vakıflara vergi muafiyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile tanınmakta olup, Şartları Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. www.gib.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.
Yeni Bir Vakıf Nasıl Kurulur ve Neler Gereklidir?
  Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir.  Yeni vakıflar; Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterirler. Yabancılar, Türkiye'de, hukukî ve fiilî mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. Yeni vakıf kurulması ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve vakıf senet örneğini Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz.
Yeni Kurulan Vakıfların Kuruluş Mal Varlığı Hakkında Bilgi İstiyorum?
  5737 sayılı Kanuna göre; Yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgarî mal varlığı her yıl Meclisçe belirlenir. Vakıflar Meclisinin 28/12/2009 tarih, 703/571 sayılı kararıyla; 2010 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgari malvarlığı, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden 50.000.- (ellibin) TL olarak belirlenmiştir, Türk Medeni Kanununa göre kurulacak yeni bir vakfın İlk kuruluş malvarlığı amaçlarına göre yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin takdirindedir. 
Vakıflar Mal Edinebilirler mi?
  Vakıflar; mal edinebilirler, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa, Denetim Makamının görüşü alınarak mahkeme kararı ile sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir. Vakıf yöneticileri, iktisap ettikleri veya değiştirdikleri taşınmaz malları tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirirler. Ancak; mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamulaştırmalarda kamu yararı kararını vermek meclisin görevleri arasındadır.
Vakıflara üye olabilir miyim?
  Türk Medeni Kanununun 101. maddesine göre 01.01.2002 tarihi itibariyle vakıflara üyelik yoktu, ancak Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 tarihli kararı gereğince bu hüküm iptal edilmiş ve  28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak vakıflara (Vakıf senetlerinde üyeliğe ilişkin hüküm bulunması halinde) üye alımı başlamıştır. Konuyla ilgili bilgi(2011/8 nolu genelgenin B.2 nolu maddesinde ) web sitemizden temin edilebilir.
Vakıflar yurt içi ve yurt dışından bağış ya da yardım alabilir mi?
  Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilirler, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilirler. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir. Yurtiçindeki Kamu Kurumlarından yapılan yardımlarda 5072 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.
Vakıflar yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilirler mi?
  Vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğe beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin usûl ve esaslar www.vgm.gov.tr internet adresimizde sitemizdeki Vakıflar Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Vakıf senetlerinde yer almak kaydıyla, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilirler.
Vakıflardan teftiş ve denetleme payı alınmakta mıdır?
  Teftiş ve Denetleme Payı 5737 sayılı Yeni Vakıflar Kanununun yürürlük tarihi (27.02.2008) itibariyle kaldırılmış olup, 31.12.2007 yılı sonuna kadar ödenmeyen geçmiş yılların Teftiş ve Denetleme Paylarının ödenmesi gerekmektedir.
Vakıflar Paralarını Devlet Bankaları haricinde bir bankada değerlendirebilirimi?
  Vakıflar, varlıklarını, ekonomik kural ve riskleri gözetmek suretiyle Türkiye de bulunan herhangi bir bankada değerlendirebilirler.
Vakıflar Genel Müdürlüğü İhalelerini nasıl takip edebilirim?
  Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimiz ihale ilanları www.vgm.gov.tr  internet adresimizde yayımlanmakta olup, İstediğiniz ihaleye ait detaylı bilgilere web sitemiz ana sayfa üzerinden İhale İlanları linke girildiğinde, gelen tabloda ihale dokümanları sütunu altında "Word " veya "Excel" simgelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca her konuda detaylı bilgi ve görüşmelerde bulunmak üzere ilinizdeki ya da ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurabilirsiniz
Kiralık vakıf taşınmazları hakkında nasıl bilgi edinebilirim?
 

İstediğiniz bilginin mahiyetine göre Genel Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığına ya da bulunduğunuz ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurabilirsiniz

Ayrıntılı bilgi İçin
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı
Tel: 0312 415 51 99

Vakıf taşınmazları hangi usulle kiraya verilmektedir? Kiralama ihale ilanları ne şekilde yapılmaktadır?
  Vakıf taşınmazlar, bütün vergi ve harçları kiracısına ait olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmektedir. Bu kanun gereği kiraya verilme usulü, kapalı teklif, açık teklif, pazarlık ve kıymet takdiri suretiyle yapılmaktadır. Vakıf taşınmazlara ait kira ilanları da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
Vakıflara ait taşınmazlar hakkında nereden bilgi alabilirim?
  Genel Müdürlüğümüze ait 24 ilde bulunan Bölge Müdürlüklerimizden bilgi alınması mümkündür. Bölge Müdürlüklerimizin adres ve telefon numaralarını www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz.
Vakıflardan kiralanan bir gayrimenkul başkasına devredilebilir mi?
  Vakıflardan kiralanan bir gayrimenkulün başkasına devri işleri taşınmazı halen kullanan kiracı ile devir almayı düşünen kişinin öncelikle aralarında mutabık kalmalarını müteakip ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğünden izin alınmak ve yeni belirlenen şartları ve kirayı kabul etmek kaydıyla mümkün olabilmektedir.
Vakıf taşınmazlarının kira artış oranları ne şekilde yapılmaktadır?
  Kira artışları Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Üretici Fiyat Endeksleri doğrultusunda emsal ve rayiçlere uygun olarak tespit edilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazları kiralayarak, kaç yıl kullanabilirim?
  Kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemeniz ve vakıf taşınmazda akde aykırı bir durum oluşturmadığınız takdirde, sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde uzun süre kullanmanız mümkün olmaktadır.
Vakıflara ait taşınmazlarda kiracılar istedikleri şekilde tadilat yapıp kendi mülkleriymiş gibi davranabilirler mi?
 

Vakıf taşınmazların kiracıları;

  • Kiraladığı taşınmaz malı ne şekilde teslim almışsa sözleşmenin bitiminde yine aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı tarafından yapılan ve aksine koşul bulunmayan kepenk, raf, dolap, döşeme, tavan, camekân, kalorifer gibi ilaveleri sürenin sonunda bedelsiz olarak idareye bırakmayı kabul eder.
  • Giderleri tamamen kendisine ait olmasını kabul etse dahi, idareden resmen yazılı izin almadan bölme, duvar, kapı, oda gibi taşınmaz malın esas yapısını değiştiremez ve herhangi bir ek yapamaz. Aksi takdirde taşınmaz malı eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. Bu gibi hallerde idare kira sözleşmesini fesihte de serbesttir.
  • Kiralanan taşınmaz eski eser ise, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tasarruf edilir. Kiracı idareden ve yetkili kamu kurullarından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir.
  • İdareden yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler vakfa bağışlanmış sayılır ve sökülemez. Ancak, bu inşaat ve ilaveler taşınmaz malın başka bir yoldan kullanılmasına ve serbestçe kiraya verilmesine engel olabilecek şekilde ise, kiraya verilen yeri kiracı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
Vakıflara ait Hayrat ve Akar taşınmaz malları satınalabilirmiyim?
  Akar nevinden olan vakıf taşınmaz malları 5737 Vakıflar Kanunun 12. maddesindeki şartları taşıması halinde Bölge Müdürlüklerinin teklifini müteakip, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Vakıflar Meclisinin nihai kararı ile Kamu kurum ve kuruluşlarına 2942/4650 kamulaştırma kanununun 30. maddesi gereğince anlaşma suretiyle, gerçek ve tüzel kişilere ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ihale suretiyle satışı yapılmaktadır. Hayrat nevinden olan vakıf taşınmaz malları ise, adı geçen kanunun 15. maddesindeki (Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak vakıflara ait olup, tahsis edildikleri amaca göre kullanılmaları kanunlara veya kamu düzenine aykırı yahut tahsis amacına uygunluğunu kaybetmiş, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılması mümkün olmayan taşınmazlar;) şartları taşıması halinde aynı prosedüre göre satışı yapılmaktadır.