Vakfet, Yaşat, Yaşa...

Sıkça Sorulan Sorular
​Türk Medeni Kanununa göre kurulan yeni vakıfların listesi Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresimizde yayımlanmakta olup, bu linkte çıkan arama motoruna vakfın ismini ya da bulunduğu İlin adını yazdığınız taktirde, o isimde ya da o İlde bulunan Yeni Vakıfların iletişim bilgileri ile sıralı listesini temin edebilirsiniz.​​​
​Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresinde senetlerine göre Burs veren vakıfların listesi mevcuttur. Bu adresten burs veren vakıfların adres ve telefon numaraları temin edebilirsiniz. Ayrıca burs verilmesi için gereken koşullar burs alacağınız vakıf tarafından belirlenmekte olup, burs verip vermeyecekleri yetkili organ kararı ile belirlenmektedir.​
​Vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesini Genel Müdürlüğümüz www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz. Ayrıca; Vakıflara vergi muafiyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile tanınmakta olup, Şartları Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. www.gib.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.​
​Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir.  Yeni vakıflar; Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterirler. Yabancılar, Türkiye'de, hukukî ve fiilî mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. Yeni vakıf kurulması ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve vakıf senet örneğini Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz.​​
​​5737 sayılı Kanuna göre; Yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgarî mal varlığı her yıl Meclisçe belirlenir. Vakıflar Meclisinin 28/12/2009 tarih, 703/571 sayılı kararıyla; 2010 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgari malvarlığı, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden 50.000.- (ellibin) TL olarak belirlenmiştir, Türk Medeni Kanununa göre kurulacak yeni bir vakfın İlk kuruluş malvarlığı amaçlarına göre yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin​ takdirindedir.​
​Vakıflar; mal edinebilirler, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa, Denetim Makamının görüşü alınarak mahkeme kararı ile sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir. Vakıf yöneticileri, iktisap ettikleri veya değiştirdikleri taşınmaz malları tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirirler. Ancak; mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamulaştırmalarda kamu yararı kararını vermek meclisin görevleri arasındadır.​
​Türk Medeni Kanununun 101. maddesine göre 01.01.2002 tarihi itibariyle vakıflara üyelik yoktu, ancak Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 tarihli kararı gereğince bu hüküm iptal edilmiş ve  28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak vakıflara (Vakıf senetlerinde üyeliğe ilişkin hüküm bulunması halinde) üye alımı başlamıştır. Konuyla ilgili bilgi(2011/8 nolu genelgenin B.2 nolu maddesinde ) web sitemizden temin edilebilir.​
​Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilirler, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilirler. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir. Yurtiçindeki Kamu Kurumlarından yapılan yardımlarda 5072 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.​
​Vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğe beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin usûl ve esaslar www.vgm.gov.tr internet adresimizde sitemizdeki Vakıflar Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Vakıf senetlerinde yer almak kaydıyla, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilirler.​
​Teftiş ve Denetleme Payı 5737 sayılı Yeni Vakıflar Kanununun yürürlük tarihi (27.02.2008) itibariyle kaldırılmış olup, 31.12.2007 yılı sonuna kadar ödenmeyen geçmiş yılların Teftiş ve Denetleme Paylarının ödenmesi gerekmektedir.​
​Vakıflar, varlıklarını, ekonomik kural ve riskleri gözetmek suretiyle Türkiye de bulunan herhangi bir bankada değerlendirebilirler.​
​Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimiz ihale ilanları www.vgm.gov.tr  internet adresimizde yayımlanmakta olup, İstediğiniz ihaleye ait detaylı bilgilere web sitemiz ana sayfa üzerinden İhale İlanları linke girildiğinde, gelen tabloda ihale dokümanları sütunu altında "Word " veya "Excel" simgelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca her konuda detaylı bilgi ve görüşmelerde bulunmak üzere ilinizdeki ya da ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurabilirsiniz​
​Vakıf taşınmazlar, bütün vergi ve harçları kiracısına ait olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmektedir. Bu kanun gereği kiraya verilme usulü, kapalı teklif, açık teklif, pazarlık ve kıymet takdiri suretiyle yapılmaktadır. Vakıf taşınmazlara ait kira ilanları da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.​
​Genel Müdürlüğümüze ait 25 ilde bulunan Bölge Müdürlüklerimizden bilgi alınması mümkündür. Bölge Müdürlüklerimizin adres ve telefon numaralarını www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz.​
​Kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemeniz ve vakıf taşınmazda akde aykırı bir durum oluşturmadığınız takdirde, sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde uzun süre kullanmanız mümkün olmaktadır.​
​Vakıf taşınmazların kiracıları;Kiraladığı taşınmaz malı ne şekilde teslim almışsa sözleşmenin bitiminde yine aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı tarafından yapılan ve aksine koşul bulunmayan kepenk, raf, dolap, döşeme, tavan, camekân, kalorifer gibi ilaveleri sürenin sonunda bedelsiz olarak idareye bırakmayı kabul eder.Giderleri tamamen kendisine ait olmasını kabul etse dahi, idareden resmen yazılı izin almadan bölme, duvar, kapı, oda gibi taşınmaz malın esas yapısını değiştiremez ve herhangi bir ek yapamaz. Aksi takdirde taşınmaz malı eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. Bu gibi hallerde idare kira sözleşmesini fesihte de serbesttir.Kiralanan taşınmaz eski eser ise, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tasarruf edilir. Kiracı idareden ve yetkili kamu kurullarından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir.İdareden yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler vakfa bağışlanmış sayılır ve sökülemez. Ancak, bu inşaat ve ilaveler taşınmaz malın başka bir yoldan kullanılmasına ve serbestçe kiraya verilmesine engel olabilecek şekilde ise, kiraya verilen yeri kiracı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.​
Hak sahibi olduğuna dair belgelerle birlikte  ( dilekçe, tapu tahsis belgesi, daha önce ödeme yapıldı ise makbuzları vb. belgeler) taşınmazın bağlı olduğu Bölge Müdürlüğümüze şahsen veya vekiliniz aracılığıyla başvurulması gerekmektedir.
Bölge Müdürlüklerimizin telefon ve adres bilgileri www.vgm.gov.tr adresinde bulunmaktadır.
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da mazbut vakıflara ait olup, eski eser niteliği bulunmayan müstakil taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kat Karşılığı İnşaat ya da Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama modeli ile, eski eser tescilli olan taşınmazlar ise "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama modeli ile ihale edilmek suretiyle; hisseli ve/veya imar durumu gereği tevhit şartlı olan taşınmazlar ise hissedarlar ve/veya diğer maliklerle doğrudan sözleşme yapılmak suretiyle değerlendirilebilmektedir. Değerlendirme başvuruları "http://www.vgm.gov.tr" internet adresinde iletişim bilgileri bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüklerine doğrudan dilekçe ya da elektronik posta yoluyla yapılabilir.
Belirtilen modellerle ihaleye çıkartılan vakıf taşınmazlarına ilişkin ihale ilanları, işin mahiyetine göre resmi gazete, yerel gazeteler, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine ait ilan panoları ile "http://www.vgm.gov.tr" internet adresinde yayınlanmaktadır. İdaremizce ihaleye çıkartılması öngörülen vakıf taşınmazları hakkındaki gerekli bilgi ise, "http://www.vgm.gov.tr" internet adresinde iletişim bilgileri bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İdaremizin belirtilen modellere ilişkin tip ihale şartnamesi ve sözleşmeleri mevcut olup, "http://www.vgm.gov.tr" internet adresinden temin edilebilmektedir.
Akar nev’inden olan vakıf taşınmaz malları 5737 Vakıflar Kanunun 12. maddesindeki şartları taşıması halinde Bölge Müdürlüklerinin teklifini müteakip, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Vakıflar Meclisinin nihai kararı ile Kamu kurum ve kuruluşlarına 2942/4650 kamulaştırma kanununun 30. maddesi gereğince anlaşma suretiyle, gerçek ve tüzel kişilere ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ihale suretiyle satışı yapılmaktadır. Hayrat nev’inden olan vakıf taşınmaz malları ise, adı geçen kanunun 15. maddesindeki (Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak vakıflara ait olup, tahsis edildikleri amaca göre kullanılmaları kanunlara veya kamu düzenine aykırı yahut tahsis amacına uygunluğunu kaybetmiş, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılması mümkün olmayan taşınmazlar;) şartları taşıması halinde aynı prosedüre göre satışı yapılmaktadır.
Bağışlamak istediğiniz taşınmaz/taşınmazlara ait bilgileri içeren bir dilekçe ile taşınmaz/taşınmazların bağlı bulunduğu bölge müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz. Şartlı veya şartsız bağış yapabilirsiniz.
İntifa hakkını kendinizin, eşinizin veya her ikinizin de üzerinde bırakarak sadece çıplak mülkiyeti bağışlayabilirsiniz. Taşınmaz/taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmaması gerekir.
Bölge Müdürlüklerimizin telefon ve adres bilgileri www.vgm.gov.tr adresinde bulunmaktadır.
Vakıf taşınmazlar, bütün vergi ve harçları kiracısına ait olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmektedir. Vakıf taşınmazlara ait kira ilanları da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
Kiralamak istediğiniz taşınmazın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yaparak taşınmaz ve kira şartları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bölge Müdürlüklerimizin telefon ve adres bilgileri ve ihale ilanları www.vgm.gov.tr adresinde de bulunmaktadır.
Kiralama işlemlerine yönelik tüm işlemler Bölge Müdürlüklerince yürütülmektedir.
Taşınmazlar hâlihazır duruma göre ihaleye çıkarılmakta olup, bu nedenle ihale öncesi taşınmazı mutlaka görmeniz gerekmektedir.
İhaleye yatırmış olduğunuz teminat irad olarak kaydedilir. Ayrıca ihalelerden 1 yıla kadar men edilirsiniz
Kira süresi içerisinde taşınmazın başka birisine devri mümkündür. Ancak devredeceğiniz kişiyle birlikte Bölge Müdürlüğüne karşılıklı dilekçe ile başvuru yaparak, yeni belirlenen şartlar ve kiranın kabul edilmesi gerekmektedir.
Taşınmazın başka birisine devri yapılmadan bırakılması mümkün değildir. Çünkü kiracı kira döneminin tamamından sorumludur. Aksi takdirde kira dönemi sonuna kadar olan ödenmemiş kısım kişi borcu olarak tahakkuk ettirilir.     
Sözleşmelerinde aksi bir hüküm bulunmadıkça, kira süreleri dolan taşınmazların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksindeki oran (ÜFE On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %), kiralananın durumu ile emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir.
Emsal ve rayiçlerinden düşük olduğu tespit edilen taşınmaz kiracılarına uygulanacak artış oranı, taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınarak usulüne uygun olarak Bölge Müdürlüklerince yeniden belirlenir.
Kira bedeli ödeme yükümlülüğü yer teslim tarihi ile başlar. Sözleşmede başka bir hüküm yoksa her ayın birinci iş günü kira bedeli ödeme günüdür. Kira bedeli ödeme süresi ise; her ayın beşinci iş günü mesai bitiminde sona erer.
Kira süreleri genelde 1 yıl olup, kurumca belirtilen artışı kabul etmeniz halinde kiracılığınız devam eder. Kiracılığınızın devam etmesini istemiyor iseniz Bölge Müdürlüğüne 1 (bir) ay öncesinden yazılı müracaat edip bilgilendirerek, sözleşme bitiminde taşınmazı teslim aldığınız şekliyle, bir tutanak karşılığında borçsuz olarak anahtarı ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir.

T.C. / Vergi No ve kira dosya numarası ibraz edilerek,  Vakıflar Bankası T.A.O. nın herhangi bir şubesinden, Vakıfbank İnternet Bankacılığı üzerinden, Vakıfbank hesabınız üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek, Herhangi bir Bankaya ait ATM/kredi kartıyla Genel Müdürlüğümüze ait internet sitesi üzerinden (www.vgm.gov.tr ) e-ödeme yoluyla ayrıca Kurumumuzca Vakıflar Bankası ile yapılan protokol dahilinde kredili ödeme talimatı (dbs) verilerek kira ödemeler yapılmaktadır. Kiracı, Bankalardan veya kurumdan elektronik para aktarımı (EFT) havale vb. ödemeler yapamaz.

Ödeme noktaları haricinde yapılan ödeme gönderilerinden doğacak sorunlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz.


 


 

Şerhli taşınmazın güncel Emlak Vergi Değerini gösterir Belediyeden onaylı belge ile birlikte taşınmazın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
Taşınmazın taviz bedeli ödemesine tabi olup olmadığı konusunda Bölge Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonrasında vakıf şerhi terkin işlemleri başlatılacaktır.
Tapu kayıtlarında, icareteyn ve mukataalı vakıf şerhi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde veya tasarrufundaki taşınmazlar, işlem tarihindeki emlak vergisi değerinin yüzde onu oranında taviz bedeli alınarak serbest tasarrufa terk edilir.

​Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay süre ile verilir.

Ortaöğrenim burs başvuruları eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam eder. Yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır.

Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.

2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir. Yükseköğrenim bursundan yararlanan yabancı uyruklu öğrencilere verilecek burs miktarı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (2) fıkrasında belirtildiği şekilde Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Mayıs ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir.

Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir.

​Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Yükseköğrenim Bursu:
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)
hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu:
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/2008 – 26800)
- Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-16)’ya göre değerlendirilmektedir.

​Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere
yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.

​Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Hayır. KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

​Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

​Hayır. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları sadece yurtiçinde bulunan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere verilmektedir.

​Hayır. Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursu alan öğrencilerin durumları ilgili mevzuat gereği burs almaya uygun olduğu sürece bursları normal eğitim süresi boyunca devam eder.

​Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.

Bursunuzu akmakta olduğunuz Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kimliğinizi gösterir bir belge ile müracaat ederek, durumu anlatan bir dilekçe vermeniz bursunuzun kesilmesi için yeterlidir.

Evet. 2017-2018 eğitim döneminde ister nüfus cüzdanı bilgileri ile ister yeni kimlik kartı bilgileri ile burs başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru giriş ekranında hangi kimlik belgesi ile işlem yapılması isteniyorsa o kimlik belgesinin doğru seçilmesi yeterlidir.

​Burs başvurularında iletişim bilgileri olarak sizlerden posta adresi, telefon numarası (cep/diğer) ve e-posta adresi bilgisi istenmektedir. Burs başvuru değerlendirmeleri ve burs kazanılması halinde yapılması gereken işlemler için Bölge Müdürlüklerimizce belirli zamanlarda sizlerle iletişime geçilmektedir. Bölge Müdürlüklerimiz, sizlerle telefon, kısa mesaj (sms), yazışma ya da e-posta ile iletişime geçebilirler. Bu nedenle vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinizin tamamının doğru ve kullanılıyor olması önemlidir.

​Eğer okumakta olduğunuz yükseköğrenim eğitim kurumu yeni açılmış ya da adı yeni değişmiş ise okumakta olduğunuz okulu başvuru formunda göremeyebilirsiniz. Bu durumda Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayınız.

​Okumakta olduğunuz okul özel okul ise Ortaöğrenim bursu başvuru formunda göremezsiniz. Okulunuz özel okul değil ve başvuru formunda yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayınız.

​Evet. Burs başvurunuzu yaptıktan sonra değiştirmeniz mümkündür. Bunun için ilk kez başvuru yapıyormuş gibi burs başvuru giriş ekranında kimlik bilgilerinizi girebilir ve daha önce vermiş olduğunuz bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Değişiklik sonrası başvuru değişikliğinizi onaylayarak kaydetmeniz gerekmektedir.

​Burs başvurunuzu doğru ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için Başvuru Kılavuzları hazırlanmıştır. Burs başvuru giriş ekranlarında başvuru kılavuzlarına erişebilir ve başvurunuzu yapmadan önce okuyabilirsiniz.

​Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden duyurulacaktır.