DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

2.11.2020

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

                                                      
İşçi Alım İlanı

      Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğümüze bağlı fabrika ile satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi” kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır.

 

    İŞYERİ               İŞ KOLU( MESLEK)

 İŞÇİ SAYISI

 KURA YERİ-GÜN VE SAATİ

 SÖZLÜ SINAV GÜN VE SAATİ

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 

İşletme Müdürlüğü

Edremit/BALIKESİR

Perakende Gıda Satış Elemanı(İstanbul)

         (Önlisans Mezunu)

       5         (Önlisans - KPSS)

          19/11/2020

          Saat:10:00

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 

(Ortaöretim Mezunu)

       3

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

          16/11/2020 Saat :10:00

          19/11/2020

          Saat:10:00


         
GENEL ŞARTLAR:
1)    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 
2)    İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3)    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  
4)    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
5)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
6)    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
7)    Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
8)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
9)    Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya tasdikli sureti.
10)     Ön lisans mezunlarının ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak.
11)    Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi olarak müracaat edecekler için Balıkesir - Edremit ilçesinde ikamet ediyor olmak.
12)     Perakende Gıda Satış Elemanı olarak müracaat edecekler için İstanbul ili Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde ikamet ediyor olmak. 
13)    İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.
     
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayınlanacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 02.11.2020 - 06.11.2020 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS’ ye göre alım yapılacak Perakende Gıda Satış Elemanı hariç, ilan edilen Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi için yapılan talepler arasından ilan edilen işçi sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. 
Asıl ve yedek aday sıralamaları Noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır.  Kura çekimi Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Edremit/Balıkesir de ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
Türkiye İş Kurumunca KPSS’ ye göre belirlenerek sözlü sınava girmeye hak kazanan ön lisans mezunları listesi ile kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr)  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:
1)   ÖSYM  2018 yılı KPSS Giriş Belgesi (Ön Lisans mezunları için)
2)   Nüfus Cüzdanın aslı veya tasdikli sureti. 
3)   Diploma aslı veya tasdikli sureti.
4)   Adli sicil belgesi.
5)   Askerlik durum belgesi. 
6)   Perakende Gıda Satış Elemanı için müracaat eden adaylar Başvuru tarihi itibariyle İstanbul ili Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde ikamet ettiğine dair belge 
7)   Ev Tipi Sofralık zeytin İşlemecisi olarak müracaat eden adayların Başvuru tarihi itibarıyla Balıkesir - Edremit ilçesinde ikamet ettiğine dair belge.

BELGE TESLİMİ VE KONTROL TARİHİ:
Yer    : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü /Edremit- Balıkesir
Tarih     : 10/11/2020 

KURA YER VE TARİHİ:
Yer     : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü/ Edremit-Balıkesir
Tarih     : 16/11/2020 
Saat      : 10.00

MÜLAKAT TARİHİ:
Yer        : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü /Edremit- Balıkesir
Tarih     : 19/11/2020 
Saat    : 10:00

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü   
Cennet Ayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 47 Edremit/BALIKESİR 
Telefon    : 0 (266) 373 1174 -1356
Fax          : 0 (266) 3731329    
 

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vâkıf olmak, vakıf kurmak bir medeniyet meselesidir. Derdimiz de dermanımız da bu meselededir."

BURHAN ERSOY

Vakıflar Genel Müdürü

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »