DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

9.11.2020

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Sürekli İşçi Alım İlanı

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Bölge Müdürlüğümüze tabloda dağılımı yapılan şekilde 10 adet  “Sürekli İşçi” alınacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün ( Son Başvuru Tarihi 13/11/2020 ) içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Sıra No

İli

Çalıştırılacağı Hizmet Türü/Meslek

İşçi Sayısı

İşe Alım Yöntemi

Özel Şartlar

1

Erzurum

Silahlı Güvenlik Görevlisi

8

Noter Kura Çekimi ve Sözlü Sınav

1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

2-5188 sayılı Kanun gereği geçerli silahlı özel güvenlik sertifikası ile silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.(Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan.)

3-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

4-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı ceza almamış ve bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma kovuşturma bulunmamak.

5-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

6-Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az yada fazla olmamak.

7-Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak(kazanan adaylardan tam teşekküllü Sağlık Kurulu(Heyet) Raporu istenecektir.

8-İlk başvuru tarihinden önce Erzurum İli sınırları (Merkez ve İlçeleri) içerisinde ikamet ediyor olmak.

2

Erzurum

Temizlik İşçisi

2

Noter Kura Çekimi ve Sözlü Sınav

1-En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve dengi) okul mezunu olmak.

2-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

3-Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında iç ve dış mekânlarda temizlik hizmeti, bahçe temizliği yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

4- İlk başvuru tarihinden önce Erzurum İli ( Merkez ve İlçeler) sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

5-Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

AÇIKLAMALAR

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.  Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. İş akdi feshedilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. Ataması yapılan temizlik işçileri asgari ücret üzerinden, güvenlik görevlileri ise asgari ücretin %10 artırımlı ücret ile işe başlayacaklardır. Ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık,  vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

1-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 24/11/2020 Salı günü saat 11:00’de Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kat:3 toplantı salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

2-Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 19/11/2020 Perşembe günü www.vgm.gov.tr internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olan linkde yer alacak internet adresinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Noter tarafından, açık iş sayısının dört katı oranında asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Asil ve yedek adaylara ilişkin liste Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir.

3-Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı  sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr)  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.  Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 4 (dört) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar,  istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar Bölge Müdürlüğümüze şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları istenecektir. Doğum, hastalık, vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 2 (iki) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır. İlanen duyurulur.

Çalışma Adresi Bilgisi

Çalışma Adresi : Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Gürcükapı Cad. Vakıflar Bankası 

                                      Üstü Yakutiye/ERZURUM

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı                  : Sinan ÖKSÜZ

Unvanı                        : Şube Müdürü

Telefon                        : 0442 234 12 02 Personel Şube Müdürlüğü

E posta                        : erzurum@vgm.gov.tr

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vâkıf olmak, vakıf kurmak bir medeniyet meselesidir. Derdimiz de dermanımız da bu meselededir."

BURHAN ERSOY

Vakıflar Genel Müdürü

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »