DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

İzmir Çeşme Sakarya 5667 Ada 3,4,5 Parsel Yapım Onarım Karşılığı Kiralama İşi

Bölge İhale Tarihi Türü
İzmir Bölge Müdürlüğü - İzmir /Çeşme 26.05.2022 14:00 Yapım ve Onarımlar
İHALE BİLGİLERİ
İlan No: k3_02122
Pafta / Ada / Parsel: / 5667 / 3,4,5
Muhammen Bedel: 373.125,00 TL
Teminat: 11.193,75 TL
İhale Tarihi: 26.05.2022 14:00
İhale Yayın Tarihi: 10.05.2022 16:15
Açıklama: İLAN İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Makamı’nın 07.04.2022 tarih 228447 sayılı oluru gereği 10 (on) yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. İli : İzmir İlçesi : Çeşme Mahallesi : Sakarya Caddesi : ..……… Sokağı :………… Vasfı : Arsa Yüzölçümü : 2.100,00 m2 Pafta :………… Ada No :5667 Parsel No :3-4-5 Malik :Vakıflar Genel Müdürlüğü İşin Süresi :10 yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü Oluru Tarih ve Sayısı: 07.04.2022 tarih 228447 sayılı TAHMİN EDİLEN BEDEL : 373.125,00-TL (üçyüzyetmişüçbinyüzyirmibeştürklirası) GEÇİCİ TEMİNAT : 11.193,75-TL (onbirbinyüzdoksanüçtürklirasıyetmişbeşkuruş) İHALE TARİHİ VE SAATİ : 26 Mayıs 2022 Perşembe günü ve saat 14:00 İŞİN ADI : “İzmir İli, Çeşme İlçesi, Sakarya Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait; tapunun 5667 ada, 3 parsel numaralı 700,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 1/2 arsa paylı, zemin 1/1 nolu bağımsız bölümün, aynı ada 4 parsel numaralı, 700,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki, zemin 1/1 ve zemin 1/2 nolu bağımsız bölümün, aynı ada 5 parsel numaralı, 700,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki zemin 1/1 ve zemin 1/2 nolu bağımsız bölümün 10 yıllığına "Turizm amaçlı apart" olarak yapım veya onarım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde değerlendirilmesi işi” Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü Makamı’nın 07.04.2022 tarih 228447 sayılı oluruna istinaden; 1) Ekspertiz raporunda Yapım/onarım ve Amorti süresi olarak belirlenen 5 aylık süreye (İhaleye katılımın artırılarak rekabetin sağlanması, vakıf taşınmazın onarımının yapılarak değerlendirilmesinin) kar etme süresi eklenerek temini, kira getirisinin yükseltilmesi vb. amaçlarla imar durumuna uygun "Turizm amaçlı apart" fonksiyonuyla kullanılmak üzere toplam sözleşme süresinin (10) yıl olarak belirlenmesi, 2) İşletme süresi başlangıcı yer teslim tarihi olup taşınmazların yer teslim tarihinden itibaren kullanılabileceği, ancak ekspertiz raporunda belirtilen eksiklik ve onarım işlerinin en geç 3. yılın sonuna kadar kiracı tarafından tamamlanacağı, ileriki zamanlarda da her türlü bakım ve onarımlarının her yıl düzenli olarak kiracı tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, tüm kontrollerinin İdaremiz teknik elemanları tarafından yapılacağı, 3) Kira bedelinin, ihalede oluşacak 1. yıl kira bedeli üzerinden ve yer teslim tarihinden önce 3 yıllık peşin olarak ödeneceği, aksi takdirde yer teslimi yapılmayıp sözleşmenin feshedileceği ve yatırılan teminatın irat kaydedileceği, 4) İşletme süresi başlangıcından (Yer Teslimi Tarihi) itibaren, aylık 76.000,00-TL (YetmişaltıbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) ve 4. Yıl kirasının önceki 3 (üç) yılın TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi, 5. Yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar kirasının bir önceki yılın Yurt İçi Tüfe on iki aylık ortalaması (Artışa esas Yurt İçi Tüfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi, Kayıt ve şartlarıyla konu taşınmazlar "Turizm Amaçlı Apart" olarak kullanılmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü Makamı’nın 07.04.2022 tarih 228447 sayılı oluru gereği toplam 10 yıl süre ile yapım veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. İhaleye iştirak edecek istekliler; 1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 150,00 TL karşılığında temin edilebilir. 3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 26.05.2022 tarih ve saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3) g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.) h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi, h.4. Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11) n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen ve geçerliliği devam eden “Turizm İşletme Belgesi”. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (m) ve (n) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 26.05.2022 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 7- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. Maddesi (Ek-25.03.2020 - 7226/33 md.) uyarınca sözleşme öncesinde işletme dönemine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli teminat olarak sadece nakit olarak kabul edilecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR
BAŞVURU VE İLETİŞİM
Yetkili: F. Utku DENİZ - Mine HELVACI
Telefon:
E-posta:
İHALE DOSYALARI
ihale-ilani.doc
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »