DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

İzmir Kemalpaşa 531 Ada 2 Parsel Sanayi Parseli

Bölge İhale Tarihi Türü
İzmir Bölge Müdürlüğü - İzmir /Kemalpaşa / İzmir 31.03.2022 14:00 Yapım ve Onarımlar
İHALE BİLGİLERİ
İlan No: k3_02075
Pafta / Ada / Parsel: / 531 / 2
Muhammen Bedel: 25.621.195,47 TL
Teminat: 768.635,86 TL
İhale Tarihi: 31.03.2022 14:00
İhale Yayın Tarihi: 28.02.2022 10:00
Açıklama: İLAN İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 29.12.2021 tarih 540/492 sayılı ve 14.02.2022 tarih 63/51 sayılı kararları ve 13.12.2021 tarih 304 no.lu Bakanlık İzni gereği 30 (otuz) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. İli : İzmir İlçesi : Kemalpaşa Mahallesi : Ulucak Caddesi : ..……… Sokağı :………… Vasfı : Arsa Yüzölçümü : 18.217,21 m2 Pafta :………… Ada No :531 Parsel No :2 Malik : İzmirde Dolaplı Kuyu Mevkiinde Kain Baladur (Hacı) Mehmet Camii Şerif Vakfı Manevi Şahsiyeti İşin Süresi :30 yıl Vakıflar Meclisi Karar Tarih ve No.su : 29.12.2021 tarih 540/492 sayılı ve 14.02.2022 tarih 63/51 sayılı kararları TAHMİN EDİLEN BEDEL : 25.621.195,47- TL (yirmibeşmilyonaltıyüzyirmibirbinyüzdoksanbeştürklirasıkırkyedikuruş) GEÇİCİ TEMİNAT : 768.635,86-TL (yediyüzaltmışsekizbinaltıyüzotuzbeştürklirasıseksenaltıkuruş) İHALE TARİHİ VE SAATİ : 31 Mart 2022 Perşembe günü ve saat 14:00 İŞİN ADI : “Mülkiyeti İzmirde Dolaplı Kuyu Mevkiinde Kain Baladur (Hacı) Mehmet Camii Şerif Vakfı Manevi Şahsiyeti’ne ait olan İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mahallesinde bulunan ve tapunun 531 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmazın “Sanayi Tesis” yapılmak üzere yapım karşılığı kiralama modeline göre kiralanması işi” Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 29.12.2021 tarih 540/492 sayılı ve 14.02.2022 tarih 63/51 sayılı kararlarına istinaden; Söz konusu taşınmazın; 1- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, 2- İşin süresinin, 2 (iki) yıl inşaat süresi de dâhil olmak üzere toplam 30 (otuz) yıl olması, 3- Kira bedellerinin; -İlk yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 10.000,00-TL, -2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması, -3. yıl aylık 67.200,00-TL + önceki 2 yılın TÜFE artışı TL kira alınması, -4. yıldan 30. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması, 4- Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili, her türlü revize projesi ve detayların hazırlanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında yapılacak her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması, 5- İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir kaydedilmesi, 6- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, 7- Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiç bir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde taşınmazda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, 8- 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre inşaat ruhsatı alınabilmesi için İdaremize ait parselden terk edilmesi gereken kısım var ise kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten idaremize ödenmesi, Kayıt ve şartlarıyla, “Sanayi Tesisi” fonksiyonuyla kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 29.12.2021 tarih 540/492 sayılı ve 14.02.2022 tarih 63/51 sayılı kararları ve 13.12.2021 tarih 304 no.lu Bakanlık İzni gereği ; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 30 (otuz) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. İhaleye iştirak edecek istekliler; 1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 150,00 TL karşılığında temin edilebilir. 3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 31.03.2022 tarih ve saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3) g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.) h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi, İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 31.03.2022 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 7- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. Maddesi (Ek-25.03.2020 - 7226/33 md.) uyarınca sözleşme öncesinde işletme dönemine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli teminat olarak sadece nakit olarak kabul edilecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR
BAŞVURU VE İLETİŞİM
Yetkili: F. Utku DENİZ
Telefon: (232) 441-52-92
E-posta:
İHALE DOSYALARI
ihale-ilani.doc
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »