DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜLHAK VE ESNAF VAKIFLAR

 

Sosyal hayatımızda önemli bir yer tutan vakıflar, İslamiyet’in kabulü ile daha da gelişmiş, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, bugün modern devletimizin üstlendiği pek çok görevi başarı ile yerine getirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müteakip Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte, vakıflar; Medeni Kanunu’ndan önce ve sonra kurulan vakıflar olarak ikiye ayrılmıştır. Mülhak vakıflar da Medeni Kanunu’ndan önce kurulan vakıflardandır.

5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre, mülga 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflara mülhak vakıflar denilir.

Mülhak vakıflar, Anayasaya aykırılık teşkil etmeyen vakfiye şartlarına göre Meclis tarafından atanacak yöneticiler eliyle yönetilir ve temsil edilir. Vakıf yöneticileri kendilerine yardımcı tayin edebilirler. Mülhak vakıf yöneticilerinde aranacak şartlar ile yardımcılarının nitelikleri Vakıflar Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Vakfiyedeki şartları taşımamaları nedeniyle kendilerine yöneticilik verilemeyenler bu şartları elde edinceye, küçükler ile kısıtlılar fiil ehliyetlerini kazanıncaya ve boş kalan yöneticilik yenisine verilinceye kadar, vakıf işleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsilen yürütülür, temsilen yönetilen vakıfların yıllık safi gelirinin %20’si Yönetim ve Temsil masrafı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine irat kaydedilir. Ayrıca, tevliyet ücreti kesilmez.

Mahkeme kararı ile galle fazlası almaya hak kazanan vakıf evlatları, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra ilk derece mahkeme kararı tarihi itibari ile hisselerine düşen miktar, ilgili yıla ait kesin hesabın tasdikinden sonra 15 gün içerisinde kendilerine ödenir.    

5737 sayılı Vakıflar Kanununda, vakıf yöneticisi olamayacaklar tanımlanmış olup, bu suçların birinden mahkum olanlar vakıf yöneticisi olmaz, seçildikten sonra bu suçlardan mahkum olanların yöneticiliği sona erer.

Vakıf yöneticileri vakfın amacına ve yürürlükteki mevzuata uymak zorundadır. Uymayan vakıf yöneticileri hakkında, Denetim Makamınca getirilen, görevden alınması teklifi, Vakıflar Meclisince görüşülerek, alınan karara göre mahkemeye başvurulur. Mahkeme kararı ile görevinden alınan vakıf yöneticileri Meclis üyesi olamaz.

Vakıflar Kanunu uyarınca istenen beyanname bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan vakıf yöneticisine her bir eylem için idari para cezası uygulanır.

On yıl süreyle yönetici atanamayan mülhak vakıflar, mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilir ve temsil edilirler, bu vakıflara mazbut vakıflar denir. Mazbut vakıflar arasına alınan vakıflara bir daha yönetici seçimi ve ataması yapılamaz. Ancak ilgililerin vakfiye şartlarına göre intifa hakları saklıdır.

Mülhak vakıflara, başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa, Vakıflar Meclisi kararına istinaden mahkeme kararı ile sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yöneticisinin teklifi üzerine Vakıflar Meclisi kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir.

Mülhak vakıflara ait akar taşınmazların satış ve taviz bedelleri ve yıllık safi gelirinden %15 oranında kesilen ihtiyat akçesi ile satın alınacak gayrimenkuller, trampa ile edinilecek veya yeniden yaptırılacak taşınmazlar, vakıfları adına tapuya tescil ettirilerek kayıtlara işlenir.

Vakıflar adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının; bakım, onarım ve restore edilmesi, yaşatılması, çevre düzenlemesi ve kamulaştırılması dahil Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünde gerçek ve tüzel kişilerin kendileri tarafından yapılacak harcamalar, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından düşülür.

Kuruluşunda veya kurulduktan sonra vakıflara bağışlanan taşınır ve taşınmaz mallar Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır.

Mülhak vakıflara ait hayrat olarak kullanılması mümkün olmayan taşınmazlar; vakıf yöneticisi veya temsilen yönetilen mülhak vakıflarda Vakıflar Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine Meclis kararı ile gayece aynı veya en yakın başka bir hayrata dönüştürülebilir, akara devredilebilir veya paraya çevrilebilir. Bu paralar aynı surette diğer bir hayrata tahsis olunur. Aynı vakıf içerisindeki dönüştürme veya devirlerde bedel ödenmez.

Mülhak vakfa ait hayrat taşınmazın tahsisi Vakıflar Meclisi karar ile yapılır.

Tahsis edilen taşınmaz; ticari bir faaliyette kullanılamaz, tahsise aykırı kullanımın tespiti halinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üzerine taşınmaz, bulunduğu yerin mülki amirliğince tahliye edilir.

Vakıfların hayrat taşınmazları haczedilemez, rehnedilemez, bu taşınmazlarda mülkiyet ve irtifak hakkı için kazandırıcı zaman aşımı işlemez.

Mülhak vakıflarda vakıf yönetimine açılan mülkiyet ve intifa hakkı iddiasına ait davalarda, vakıf yönetimi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü birlikte hasım gösterilir.

Mülhak vakıfların, vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkân kalmaması halinde; vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla vakıf yöneticilerinin teklifi üzerine bu şartları değiştirmeye; hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya Vakıflar Meclisi yetkilidir.

Gelir Uyarlama cetvellerinde yer alan:

Belirli Giderler: Vakfiyede yapılması şart edilmiş hizmetlerdir (vakfiyede tahsisatı belirtilen giderler).
Belirsiz Giderler: Vakfiyede tahsisatı yazılı olmayan şartlar ile ödenmesi yasalara göre belirlenen ve vakfın yaşaması, imar ve ihyası için yapılan zorunlu masraflardır ( Kurban, helva, yemek, ihtiyat akçesi, tamir, sigorta, aydınlatma, ısıtma, telefon, vergi, mahkeme masrafı, icra, vb.).

Mülhak vakıfların yıllık kesin hesaplarının Vakıflar Genel Müdürlüğünce incelenerek tasdik edilmesi gerekmektedir.

Mülhak vakıflar, diğer vakıflar gibi Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tâbidir.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

“Vakfetme duygusu sadece vermektir. Hiçbir karşılığı olmadan, hiçbir çıkar gözetmeden, hiçbir menfaat ummadan sadece vermektir. Yüreğinden, gönlünden, malından, canından, özünden vermektir. Vakfetme duygusunda riya yoktur, aldatma yoktur, iki yüzlülük yoktur, samimiyet vardır, tutarlılık vardır.”

Dr. Adnan ERTEM
Vakıflar Genel Müdürü

1965 yılında Mercan’da doğdu. İlkokulu Mercan’da, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1990 yılında “Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı. 1997 yılında ise “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezle doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarının tamamını vakıflar konusunda yaptı. Bilhassa vakıf mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ve cemaat vakıfları konularında ihtisası ve çalışmaları bulunmaktadır.

1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak mesleki hayatına başladı. 1991 yılında Müfettişliğe, 2002 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. 2007 yılının Kasım ayında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığa görevine atandı. 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren Vakıflar Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Ertem, evli ve 2 çocuk babasıdır.

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
2019-2020 Eğitim Yılı Burs Başvuruları için tıklayınız…
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »