DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

HAKKARİ MEYDAN MEDRESESİ RESTORASYONU YAPIM İŞİ İHALESİ

23.09.2020

İHALE İLANI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

Hakkari Meydan Medresesi Restorasyonu Yapım işi, 31.12.2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar’’ın 22. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2020/501124

1-İdarenin

a) Adresi

: Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/Hakkari

b) Telefon ve faks numarası

: +90 (438) 212 12 12 / +90 (438) 212 12 11

c) Elektronik posta adresi (varsa)

d)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:  yapiisleri@hakkari.edu.tr

:

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

: 45 Kalem İnşaat, 35 Kalem Elektrik Medrese Restorasyonu   Uygulama İşi

b) Yapılacağı yer

:  Merkez/Hakkari

c) İşe başlama tarihi

:  Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün  içinde yer teslimi

   yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

:  Yer tesliminden  itibaren 75 takvim  günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Hakkari Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Merzan Mah. Küçük Sanayii Sitesi Arkası 433. Sok. Merkez/Hakkari

b) Tarihi ve saati

:08.10.2020-11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu Şartnamenin 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren be

ğ) Bu bent boş bırakılmıştır.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1-Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İşin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin her ihalede istenilmesi zorunludur.

4.3.1.1. İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; İstekliler bu şartnamenin 4.1. maddesindeki belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler; İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

4.3.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.2.1.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına Dair 660 sayılı ilke kararı tescilli 1.grup taşınmaz kültür varlığı yapılardan; camii veya medrese veya kilise veya kervansaray veya han veya mescit veya hamamların veya benzeri yapıların (Kale, hisar, burç, köprü, sur, mağara, ören yeri, höyük, teşhir tanzim, çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırma hariç) bu ilke kararı doğrultusunda yapılan restorasyon (esaslı onarım) işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir. Gerçek kişilerin diploma veya mezuniyet belgeleri benzer iş olarak kabul edilmemektedir.

4.3.2.2. İdare, her işte yaklaşık maliyetin % 50’sinden az, % 100’ünden fazla olmamak üzere bir oranda iş deneyim belgesi isteyecektir.

4.3.2.2.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %100 oranında iş deneyim belgesi sunacaktır.

4.3.2.3. İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

4.3.2.4. Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

4.3.2.5. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

4.3.2.6. Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak, konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma ya da tek bir istekli tarafından işin tamamına başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.

4.3.2.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.3.2.8. İş deneyimi olarak, iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

4.3.2.9. İş deneyimi olarak, geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

4.3.2.10. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.

4.3.2.11. Proje hazırlanması ve uygulama işlerinin birlikte ihale edildiği işlerde iş deneyim belgesi olarak yalnızca uygulama işlerine ilişkin esaslara göre belge istenir ve değerlendirme yapılır.

4.3.2.12. İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuatı hükümleri uygulanır.

4.3.2.13.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.3. Personel durumuna ilişkin belgeler;

4.3.3.1. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı, sözleşme tasarısının ‘Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması’ başlıklı bölümünde belirtilir. Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

4.3.4. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

4.3.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.4.2. İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

4.3.4.3. İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;3 “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına Dair 660 sayılı ilke kararı tescilli 1.grup taşınmaz kültür varlığı yapılardan; camii veya medrese veya kilise veya kervansaray veya han veya mescit veya hamamların veya benzeri yapıların (Kale, hisar, burç, köprü, sur, mağara, ören yeri, höyük, teşhir tanzim, çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırma hariç) bu ilke kararı doğrultusunda yapılan restorasyon (esaslı onarım) işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir. Gerçek kişilerin diploma veya mezuniyet belgeleri benzer iş olarak kabul edilmemektedir.                                      

5.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dökümanı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI’na ait T.C Ziraat Bankası Hakkari Merkez Şubesi TR 980001000299647291345001 nolu hesabına 200,00 TL (İkiYüz Türklirası) karşılığı işin adı belirtilerek yatırılması ve makbuzları Hakkari Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merzan Mah. Küçük Sanayii Sitesi Arkası 433. Sok. Merkez/HAKKARİ adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale tarihinden en az üç gün önce (02.10.2020 Cuma günü saat 17:00’kadar) satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Hakkari Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merzan Mah. Küçük Sanayii Sitesi Arkası 433. Sok. Merkez/HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9-İstekliler teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günüdür.

11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

DİĞER HUSUSLAR:

 -  İstekliler, teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları teklif birim fiyat cetveli listesini CD’ye aktarılmış olarak da vereceklerdir.

 - Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar iki ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.

                                        

                                                                                                        Standart Form — VGM-U03

                                                                                                                     İLAN OLUNUR.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »