DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

Divrigi Ulu Cami Ve Darüssifasının Restorasyonu Kapsamında Yapılmış Olan Geçici Çatı Sistemi Malzemelerinin Satışı İşi

Bölge İhale Tarihi Türü
Sivas Bölge Müdürlüğü - Sivas /Merkez 4.12.2023 14:00 Diğer
İHALE BİLGİLERİ
İlan No: k6_02702
Pafta / Ada / Parsel: / /
Muhammen Bedel: 3.250.000,00 TL
Teminat: 97.500,00 TL
İhale Tarihi: 4.12.2023 14:00
İhale Yayın Tarihi: 21.11.2023 09:25
Açıklama: İHALE İLANI SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Divriği Ulu Cami Ve Darüşşifasının Restorasyonu Kapsamında Yapılmış Olan Geçici Çatı Sistemi Malzemelerinin Satışı İşi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı teklif usulü (Artırma) ile gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1. İdarenin a) Adı: Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Paşabey Mahallesi Arap Şeyh Cad. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü No 37- SİVAS c) Telefon ve faks numarası : 0 346 225 25 58—0 346 221 70 91 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2-İhale konusu işin a) Adı: Divriği Ulu Cami Ve Darüşşifasının Restorasyonu Kapsamında Yapılmış Olan Geçici Çatı Sistemi Malzemelerinin Satışı İşi b) Miktarı ve türü: 1 Adet Geçici Çatı c) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Sivas ili, Divriği İlçesi, Ulu Cami ve Darüşşifası (Kemenkeş Mahallesi, Ulu Cami caddesi) d) İhalenin Yapılacağı Yer: Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu e) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. f) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapılmasına müteakip söküm işlemlerinin başlamasından itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) Yapılacağı yer : Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2. Kat Toplantı salonu b) Tarihi ve saati : 04/12/2023 Pazartesi Günü Saat: 14.00 c) İhalenin Türü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi (Kapalı teklif usulü) (Artırma) 4- Muhammen Bedel ve Teminatlar a) İşin Muhammen Bedeli: 3.250.000,00 TL ( ÜçMilyonİkiYüzElliBin TürkLirası - KDV Dahil) olacak şekilde belirlenmiştir. b) Geçici Teminat Tutarı : 2886 sayılı D.İ.K ’ nun 25. maddesi gereği tahmin edilen yıkım bedelinin % 3’ü (yüzde üç) oranından 97.500.00 TL(DoksanyediBinBeşYüz TürkLirası)’den az olmamak şartı ile geçici teminat belgesi, katılım evraklarıyla birlikte İdareye sunulacaktır. Geçici Teminatın nakit olarak yatırılması halinde Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.C. Vakıf Katılım Bankası, Sivas Şubesi, TR780021000000300005800001 nolu hesabına işin adı ile isteklinin adı ve vergi kimlik numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. c) Kesin Teminat Tutarı : İhale üzerinde kalan yükleniciden sözleşme düzenlenmeden önce ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır. 5- İhale dokümanının görülmesi ve temini a) İhale dokümanları, idarenin adresinde ücretsiz görülebilir ancak ihaleye katılabilmek için 1000,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınması gerekmektedir. (Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.C. Vakıf Katılım Bankası, Sivas Şubesi, TR780021000000300005800001 nolu hesabına işin adı ile isteklinin adı ve vergi kimlik numarası belirtilerek doküman satış bedeli ödenecek ve banka dekontunun bir nüshası idareye teslim edilecektir.) 6- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. a) Tebligat için, Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı veya ikametgâh belgesi, Tüzel kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı, (Standart Formlar Ek:1; İletişim Bilgi Formu) b) 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname verilmesi, (Standart Formlar Ek2; İhalelerden Yasaklılık Durum Formu) c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi; c.1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; d.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, d.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, e) Geçici Teminata İlişkin Belge; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Standart Formlar Ek:5; Geçici Teminat Mektubu) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, (Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.C. Vakıf Katılım Bankası, Sivas Şubesi, TR780021000000300005800001 nolu hesabına işin adı ile isteklinin adı ve vergi kimlik numarası belirtilerek yatırılmalı ve banka dekontunun bir nüshası idareye teslim edilmelidir.) f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, g) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, ekli örneğe uygun (Standart Formlar Ek:6; İş Ortaklığı Beyannamesi) h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, i) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair ekli örneğe uygun, (Standart Formlar Ek:4; Yer Görme Belgesi) 7- İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 8- Belgelerin Sunulma Şekli: İstekliler, belirtilen tarih ve saate kadar, Paşabey Mahallesi Arap Şeyh Cad. No 37- SİVAS/Merkez, adresinde bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü adresine istenilen belgeleri teslim edeceklerdir. 9- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 10- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 11- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 12- İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz. 13- Malzeme satış işi ihalesi en yüksek teklifi veren istekliye ihale edilecektir. İLAN OLUNUR.
BAŞVURU VE İLETİŞİM
Yetkili: 7200
Telefon: (346) 225-25-58
E-posta:
İHALE DOSYALARI
ilan-metni.docx
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »